www.České-Budějovice.cz

Už nemůžeme říci, že jsme to nemohli vědět

01212022

Last update11:39:24

Živnostenský úřad zahájil kontrolu Originaly tři týdny po otevření.

  • PDF

Živnostenský úřad zahájil kontrolu Originaly tři týdny po otevření. Co k tomu dodat? Možná by byl čas zveřejnit nahrávku vedoucí živnostenského úřadu paní Jeřábkové, která si stěžovala, že jí tajemník magistrátu volá večer domů, aby s ní probíral nutnost kontroly podniku p. Vrabela. Nejdříve se ale pozeptáme, kolikrát že vlastně živnostenský úřad kontroloval provozovny pana Vrabela za poslední roky. Bylo to mnohokrát.

Č. j.:
Sp. značka:

Vyřizuje: Telefon: Fax:

Ž/7906/2020/LH/1035599/7 Ž/7906/2020/LH/1035599

Mgr. Lada Hamerníková 386802716
386802750

Oznámení o zahájení kontroly

Magistrát města České Budějovice, obecní živnostenský úřad, příslušný podle § 2 odst. 1 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, Vám

oznamuje,

že zahajuje kontrolu Vaší podnikatelské činnosti v rozsahu podle § 60a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Kontrola je zahájena v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, dnem doručení tohoto oznámení.

 

K provedení kontroly jsou jako kontrolující určeni: Mgr. Lada Hamerníková, Hana Římalová

V souvislosti s oznámením o zahájení kontroly Vás zároveň vyzýváme, abyste poskytl(a) kontrolnímu orgánu k výkonu kontroly potřebnou součinnost podle § 7, § 8 a § 10 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Za účelem poskytnutí nutné součinnosti k výkonu kontroly Vás vyzýváme, abyste do datové schránky Obecního živnostenského úřadu České Budějovice (kjgb4yx) zaslal(a) do 15 dnů ode dne doručení této písemnosti živnostenskému úřadu originály těchto dokladů:
- doklad prokazující právní důvod pro užívání provozovny na adrese Otakarova 1767/32, České Budějovice dle ust. § 17 odst. 3 živnostenského zákona (nájemní smlouva nebo list vlastnictví nebo jiný podobný doklad, popř. doklad o ukončení nájemní smlouvy)
- doklad o způsobilosti provozovny pro provozování živnosti podle zvláštních předpisů ve smyslu ust. § 17 odst. 4 živnostenského zákona (kolaudační rozhodnutí nebo rozhodnutí o změně užívání vydané příslušným stavebním úřadem)

Číslo případu: 330101/U2020/14999/LH

ZIV 2.0p087/9050 DOP 0113/031

š33010120b13vk6wœ

Magistrát města České Budějovice obecní živnostenský úřad

nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Originala CB s.r.o. Varšavská 715/36 120 00, Praha 2

- dohody o provedení práce, pracovní smlouvy uzavřené se zaměstnanci na výše uvedené provozovně (jsou-li zaměstnáváni) dle ust. § 31 odst. 19 živnostenského zákona
- zdravotní průkazy pracovníka v potravinářství zaměstnanců provozovny dle ust. § 31 odst. 19 živnostenského zákona

- doklady prokazující provozování živnosti za období listopad 2020 dle ust. § 31 odst. 15 živnostenského zákona - přijaté faktury, vydané faktury, vystavené paragony, popř. vzor paragonu vystaveného.

V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte živnostenský úřad telefonicky, popř. na e-mailové adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

V případě, že neposkytnete kontrolnímu orgánu potřebnou součinnost, dopustíte se přestupku dle ust. § 15 odst. 1 kontrolního řádu a živnostenský úřad Vám může uložit pokutu až do výše 500 000 Kč v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 kontrolního řádu.

V Českých Budějovicích dne 24.11.2020

Počet listů dokumentu: 1
Počet příloh: 0, počet listů příloh: 0

Zdeňka Jeřábková
vedoucí obecního živnostenského úřadu

Strana 2

ZIV 2.0p087/9050 DOP 0113/031

Komentářů
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!

3.23 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."